Home » Vọc web » Công cụ chọn mã màu online mới nhất 2021

Công cụ chọn mã màu online mới nhất 2021

Mã màu (color code) là một phần rất quan trọng trong thiết kế web. Chúng ta sử dụng để định dạng màu sắc cho mọi thành phần của website như: màu chữ, màu nền, màu khung, màu nút,…

Ở trang này sẽ cung cấp cho chúng ta cách tra cứu mã màu theo nhiều cách khác nhau. Như công cụ chọn màu color picker, công cụ chọn màu từ hình ảnh cho sẵn, tra màu theo bảng mã màu cơ bản. Và mã màu ở đây được cung cấp là 2 định dạng phổ biến nhất là dạng Hex (#RRGGBB) và dạng Decimal Code rgb(RRR,GGG,BBB).

Chọn màu theo bảng để xem mã màu

Chọn màu từ hình ảnh để xem mã màu

HEX: #xxxxxx RGB: rgb(xx,xx,xx)

Bảng màu HTML với tên và mã tương ứng

Red colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  lightsalmon #FFA07A rgb(255,160,122)
  salmon #FA8072 rgb(250,128,114)
  darksalmon #E9967A rgb(233,150,122)
  lightcoral #F08080 rgb(240,128,128)
  indianred #CD5C5C rgb(205,92,92)
  crimson #DC143C rgb(220,20,60)
  firebrick #B22222 rgb(178,34,34)
  red #FF0000 rgb(255,0,0)
  darkred #8B0000 rgb(139,0,0)

Orange colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  coral #FF7F50 rgb(255,127,80)
  tomato #FF6347 rgb(255,99,71)
  orangered #FF4500 rgb(255,69,0)
  gold #FFD700 rgb(255,215,0)
  orange #FFA500 rgb(255,165,0)
  darkorange #FF8C00 rgb(255,140,0)

Yellow colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  lightyellow #FFFFE0 rgb(255,255,224)
  lemonchiffon #FFFACD rgb(255,250,205)
  #FAFAD2 rgb(250,250,210)
  papayawhip #FFEFD5 rgb(255,239,213)
  moccasin #FFE4B5 rgb(255,228,181)
  peachpuff #FFDAB9 rgb(255,218,185)
  palegoldenrod #EEE8AA rgb(238,232,170)
  khaki #F0E68C rgb(240,230,140)
  darkkhaki #BDB76B rgb(189,183,107)
  yellow #FFFF00 rgb(255,255,0)

Green colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  lawngreen #7CFC00 rgb(124,252,0)
  chartreuse #7FFF00 rgb(127,255,0)
  limegreen #32CD32 rgb(50,205,50)
  lime #00FF00 rgb(0.255.0)
  forestgreen #228B22 rgb(34,139,34)
  green #008000 rgb(0,128,0)
  darkgreen #006400 rgb(0,100,0)
  greenyellow #ADFF2F rgb(173,255,47)
  yellowgreen #9ACD32 rgb(154,205,50)
  springgreen #00FF7F rgb(0,255,127)
  #00FA9A rgb(0,250,154)
  lightgreen #90EE90 rgb(144,238,144)
  palegreen #98FB98 rgb(152,251,152)
  darkseagreen #8FBC8F rgb(143,188,143)
  mediumseagreen #3CB371 rgb(60,179,113)
  seagreen #2E8B57 rgb(46,139,87)
  olive #808000 rgb(128,128,0)
  darkolivegreen #556B2F rgb(85,107,47)
  olivedrab #6B8E23 rgb(107,142,35)

Cyan colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  lightcyan #E0FFFF rgb(224,255,255)
  cyan #00FFFF rgb(0,255,255)
  aqua #00FFFF rgb(0,255,255)
  aquamarine #7FFFD4 rgb(127,255,212)
  #66CDAA rgb(102,205,170)
  paleturquoise #AFEEEE rgb(175,238,238)
  turquoise #40E0D0 rgb(64,224,208)
  mediumturquoise #48D1CC rgb(72,209,204)
  darkturquoise #00CED1 rgb(0,206,209)
  lightseagreen #20B2AA rgb(32,178,170)
  cadetblue #5F9EA0 rgb(95,158,160)
  darkcyan #008B8B rgb(0,139,139)
  teal #008080 rgb(0,128,128)

Blue colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  powderblue #B0E0E6 rgb(176,224,230)
  lightblue #ADD8E6 rgb(173,216,230)
  lightskyblue #87CEFA rgb(135,206,250)
  skyblue #87CEEB rgb(135,206,235)
  deepskyblue #00BFFF rgb(0,191,255)
  lightsteelblue #B0C4DE rgb(176,196,222)
  dodgerblue #1E90FF rgb(30,144,255)
  cornflowerblue #6495ED rgb(100,149,237)
  steelblue #4682B4 rgb(70,130,180)
  royalblue #4169E1 rgb(65,105,225)
  blue #0000FF rgb(0,0,255)
  mediumblue #0000CD rgb(0,0,205)
  darkblue #00008B rgb(0,0,139)
  navy #000080 rgb(0,0,128)
  midnightblue #191970 rgb(25,25,112)
  mediumslateblue #7B68EE rgb(123,104,238)
  slateblue #6A5ACD rgb(106,90,205)
  darkslateblue #483D8B rgb(72,61,139)

Purple colors

Color HTML / CSS
 Color Name
Hex Code
 #RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  lavender #E6E6FA rgb(230,230,250)
  thistle #D8BFD8 rgb(216,191,216)
  plum #DDA0DD rgb(221,160,221)
  violet #EE82EE rgb(238,130,238)
  orchid #DA70D6 rgb(218,112,214)
  fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255)
  magenta #FF00FF rgb(255,0,255)
  mediumorchid #BA55D3 rgb(186,85,211)
  mediumpurple #9370DB rgb(147,112,219)
  blueviolet #8A2BE2 rgb(138,43,226)
  darkviolet #9400D3 rgb(148,0,211)
  darkorchid #9932CC rgb(153,50,204)
  darkmagenta #8B008B rgb(139,0,139)
  purple #800080 rgb(128,0,128)
  indigo #4B0082 rgb(75,0,130)

Pink colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  pink #FFC0CB rgb(255,192,203)
  lightpink #FFB6C1 rgb(255,182,193)
  hotpink #FF69B4 rgb(255,105,180)
  deeppink #FF1493 rgb(255,20,147)
  palevioletred #DB7093 rgb(219,112,147)
  mediumvioletred #C71585 rgb(199,21,133)

White colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  white #FFFFFF rgb(255,255,255)
  snow #FFFAFA rgb(255,250,250)
  honeydew #F0FFF0 rgb(240,255,240)
  mintcream #F5FFFA rgb(245,255,250)
  azure #F0FFFF rgb(240,255,255)
  aliceblue #F0F8FF rgb(240,248,255)
  ghostwhite #F8F8FF rgb(248,248,255)
  whitesmoke #F5F5F5 rgb(245,245,245)
  seashell #FFF5EE rgb(255,245,238)
  beige #F5F5DC rgb(245,245,220)
  oldlace #FDF5E6 rgb(253,245,230)
  floralwhite #FFFAF0 rgb(255,250,240)
  ivory #FFFFF0 rgb(255,255,240)
  antiquewhite #FAEBD7 rgb(250,235,215)
  linen #FAF0E6 rgb(250,240,230)
  lavenderblush #FFF0F5 rgb(255,240,245)
  mistyrose #FFE4E1 rgb(255,228,225)

Gray colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  gainsboro #DCDCDC rgb(220,220,220)
  lightgray #D3D3D3 rgb(211,211,211)
  silver #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  darkgray #A9A9A9 rgb(169,169,169)
  gray #808080 rgb(128,128,128)
  dimgray #696969 rgb(105,105,105)
  lightslategray #778899 rgb(119,136,153)
  slategray #708090 rgb(112,128,144)
  darkslategray #2F4F4F rgb(47,79,79)
  black #000000 rgb(0,0,0)

Brown colors

Color HTML / CSS
Color Name
Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
  cornsilk #FFF8DC rgb(255,248,220)
  blanchedalmond #FFEBCD rgb(255,235,205)
  bisque #FFE4C4 rgb(255,228,196)
  navajowhite #FFDEAD rgb(255,222,173)
  wheat #F5DEB3 rgb(245,222,179)
  burlywood #DEB887 rgb(222,184,135)
  tan #D2B48C rgb(210,180,140)
  rosybrown #BC8F8F rgb(188,143,143)
  sandybrown #F4A460 rgb(244,164,96)
  goldenrod #DAA520 rgb(218,165,32)
  peru #CD853F rgb(205,133,63)
  chocolate #D2691E rgb(210,105,30)
  saddlebrown #8B4513 rgb(139,69,19)
  sienna #A0522D rgb(160,82,45)
  brown #A52A2A rgb(165,42,42)
  maroon #800000 rgb(128,0,0)

Hy vọng bảng công cụ chọn mã màu online này sẽ có ích cho các bạn.

Xêm thêm: Bảng tra cứu mã HTML ký tự đặc biệt


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *